Współpraca

Współpracuję z  lekarzem psychiatrą  posiadającym wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychotycznych, depresji  i  innych zaburzeń psychicznych oraz z muzykoterapeutą, pedagogiem specjalnym.

lek. psychiatra Maciej Kąkolewski

Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Posiada II stopień specjalizacji
30 – letnia praktyka w lecznictwie zamkniętym i otwartym

Prowadzi konsultacje psychiatryczne i leczenie farmakologiczne

Oferta:
Konsultacja psychiatryczna – 50 minut – 150 zł.
Konsultacja farmakologiczna – 30 minut – 100 zł.

Kontakt:
tel. kom: 502 173 658

dr EWA WOŹNICZKA

pedagog specjalny, muzykoterapeuta

Kwalifikacje:

 • Uzyskanie tytułu doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  (UAM Poznań, Wydział  Studiów Edukacyjnych), rozprawa doktorska nt.: „Muzykoterapia w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii dzieci  i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”
 • Podyplomowe Studia na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie muzykoterapii
 • Studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunki: oligofrenopedagogika, surdopedagogika
 • Liczne kursy dokształcające z zakresu terapii pedagogicznej oraz muzykoterapii

Doświadczenie w pracy z dziećmi:

 • prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz muzykoterapii w placówkach szkolnych oraz przedszkolnych
 • uczestnictwo w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych oraz zajęć warsztatowych
 • praca w formie grupowej, a także prowadzenie terapii indywidualnej
 • praca w oparciu o indywidualny, autorski, program terapii

Zakres oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych proponowanych zajęć:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci nieharmonijnie rozwijających się
 • wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • rozwijanie sprawności niezbędnych do osiągnięcia gotowości szkolnej
 • wspomaganie rozwoju w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych takich jak: np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, ADHD
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami o charakterze emocjonalnym np.: nadpobudliwość psycho-ruchowa, nieśmiałość, trudności w relacjach interpersonalnych
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych – w szczególności muzycznych
 • treningi relaksacyjne

Kontakt:
e-mail: muzykoterapia@vp.pl
tel.: 600 747 484